Keilaklubi Courun Colaajat ry

                               

 

 

Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1§      Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Keilaklubi Courun Colaajat ry

 

2 §       Seuran kotipaikka on Hattula

 

3 §     Seuran tarkoituksena on keilailuharrastuksen ja keilailun kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen paikkakunnalla.

          Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

          - harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä urheiluaiheisia julkaisuja

          - järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia

          - toimeenpanee toimintansa tukemiseksi asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia

         Seura voi toimintaansa varten hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.  Seura noudattaa Suomen Keilailuliitto-Finlands Bowlingförbund ry:n sääntöjä keilailutoiminnan osalta.

 

Seuran jäsenet

4 §    Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä ja jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy. Uusi jäsen merkitään seuran jäsenluetteloon.

          Kunniajäseneksi voidaan seuran johtokunnan esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet seuran toimintaa. 

          Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran varsinaisessa kokouksessa.

          Kunniapuheenjohtajaksi voidaan varsinaisessa kokouksessa valita seuran johtokunnan   puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.                               

          Kunniapuheenjohtaja valitaan hänen eliniäkseen.  Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa seuran kokouksissa, joissa hänellä on myös äänioikeus. Kannattavaksi jäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa ja suorittaa vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

5 §     Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön asiasta kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.  Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sen toimintavuoden loppuun saakka, jona eroaminen tapahtuu.

 

6 §     Jäsenen voi johtokunta erottaa seurasta, jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii seuran sääntöjen vastaisesti, rikkoo Suomen Keilailuliiton sääntöjä tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti. Erotetulla on oikeus vedota erottamispäätöksestä seuran seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä.  Vetoomus on hänen tehtävä kirjallisesti seuran johtokunnalle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksisaantipäivää lukuunottamatta.

          Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

Liittymis- ja jäsenmaksut

7 §     Seuran varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruuden päättää seuran toukokuussa pidettävä vaalikokous ottaen huomioon Suomen Keilailuliiton vuosi- ja rekisteröimismaksun.

 

Seuran varsinaiset- ja ylimääräiset kokoukset

8 §     Seuran varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:

           - elo-syyskuussa tilikokous

           - joka toinen vuosi vaalikokous keväällä kun johtokunta tulee seuraavaa kaksivuotiskautta varten vaihdettavaksi

          Kummankin kokouksen tarkemman paikan ja ajan määrää johtokunta.

          Kutsu seuran vaali- ja tilikokouksiin on julkaistava ainakin kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta joko

          - kirjallisena ilmoituksena jäsenille, tai

          - seuran keilahallissa olevalle ilmoitustaululle kiinnitettynä ilmoituksena

 

9 §     Seuran vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

          1)   kokouksen avaus

          2)   valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

          3)   todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut

          4)   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

          5)   valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi

6)    valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle uudet jäsenet sääntöjen 13 §                   mukaisesti seuraavaksi toimintakaudeksi

          7)   valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuran tilejä tarkastamaan

          8)   vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

          9)   vahvistetaan johtokunnan seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma       sekä tulo- ja menoarvio

                      Toiselle toimintavuodelle johtokunta laatii toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion,

                      jotka hyväksytetään tilikokouksessa elo-syyskuussa

          10)  valitaan seuran edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin, joissa seuralla on etuja valvottavanaan, tai annetaan johtokunnalle valtuudet mainittujen edustajien valitsemiseksi

          11)  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka asianmukaisessa järjestyksessä on jäsenten toimesta pyydetty käsiteltäviksi tai jotka johtokunta on päättänyt kokoukselle esittää

          12)  päätetään kokous

 

Seuran tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

             1)      kokouksen avaus

           2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

           3) todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut

           4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

           5) hyväksytään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkavalle kaudelle

 6) esitetään seuran johtokunnan laatima tilikertomus sekä tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto                                        

         7)   vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

          8)   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka asianmukaisessa järjestyksessä on jäsenten toimesta pyydetty käsiteltäviksi tai jotka johtokunta on päättänyt kokoukselle esittää

         9)  päätetään kokous

 

 

10 §   Ylimääräinen kokous pidetään, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kolme kymmenesosa (3/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen esityksen johtokunnalle.  Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi.  Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla kuin mitä varsinaisesta kokouksesta on määrätty.

         Asioista, jotka seuran jäsenet haluavat varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

 

11 §  Seuran, johtokunnan ja eri tehtäviin asetettujen toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

         Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjan tarkastajien tarkistettava.

         Johtokunnan ja toimikuntien pöytäkirjat varmentaa sihteeri ja ne tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

12 §   Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. 

         Seuran kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin.  Jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuunottamatta, on yksi (1) ääni.  Valtakirjalla ei voi äänestää.

 

Seuran hallinto

13§    Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii vaalikokouksen kahdeksi (2) toimintavuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta.

          Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.                   

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen, toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.  Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.  Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

 

         Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai jos puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.  Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi (2) jäsentä on saapuvilla.

 

         Johtokunnan tehtävänä on:

         - panna täytäntöön seuran kokousten päätökset

         - valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa

          - pitää jäsenluetteloa

         - hoitaa seuran taloutta

         - kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistaa vaali- ja tilikokoukselle sekä ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat

         - toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille

          - hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet

         - päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

         - ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

         - hoitaa muut esille tulevat asiat

 

14 §   Seuran tili- ja toimintavuosi on heinäkuun 1 päivästä kesäkuun 30 päivään.  Johtokunnan on jätettävä seuran tilit ja pöytäkirjat viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tilikokousta tilintarkastajille, jotka antavat tarkastuksesta kirjallisen lausunnon yhtä (1) viikkoa ennen tilikokousta johtokunnalle.

 

15 §   Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai jonkun johtokunnan määräämän muun toimihenkilön kanssa.

 

Muita määräyksiä

16 §  Näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa (2) vähintään kolmen (3) viikon väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa.  Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 3/4 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

         Sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on kokouskutsussa mainittava.

         Jos seura lopettaa toimintansa, toimivat sen pesänselvitysmiehinä kokouksen valitsemat henkilöt.  Näiden tehtävänä on myös valvoa, että jäljelle jääneet varat käytetään seuran tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen tavalla, jonka viimeksi pidetty kokous hyväksyy.

 

17 §  Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.