PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS                                           

Yhdistysrekisteri              

 

Keilaklubi Courun Colaajat ry:n säännöt                                        

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Keilaklubi Courun Colaajat ry sen kotipaikka on Hattula.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on keilailuharrastuksen ja keilailun kilpailutoiminnan

ylläpitäminen ja kehittäminen paikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

·        harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä urheiluaiheisia julkaisuja

·        järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia

·        toimeenpanee toimintansa tukemiseksi asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä järjestää pienimuotoista talkooapua

Yhdistys voi toimintaansa varten hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

Yhdistys noudattaa Suomen Keilailuliitto-Finlands Bowlingförbund ry:n sääntöjä keilailutoiminnan osalta.

 

3. Jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Uusi jäsen merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon.

 

          Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet yhdistyksen toimintaa. 

          Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen vuosikokouksessa.

 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksessa valita yhdistyksen hallituksen   puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.

 

Kunniapuheenjohtaja valitaan hänen eliniäkseen.  Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa yhdistyksen kokouksissa, joissa hänellä on myös äänioikeus.

 

Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja suorittaa vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan.

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sen toimintavuoden loppuun saakka, jona eroaminen tapahtuu.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, rikkoo Suomen Keilailuliiton sääntöjä, esiintyy urheiluhengen vastaisesti, on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Erotetulla on oikeus vedota erottamispäätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä.  Vetoomus on hänen tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja

 

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous ottaen huomioon Suomen Keilailuliiton vuosi- ja rekisteröimismaksun.

 

6. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen ajanjakso.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen tehtävänä on:

·        panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset

·        valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa

·        pitää jäsenluetteloa

·        hoitaa yhdistyksen taloutta

·        laatia ja esittää vuosikokoukselle tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

·        kutsua koolle yhdistyksen vuosi- ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistaa     kokoukselle esitettävät asiat

·        toimittaa tarpeelliset tiedot yhdistyksen jäsenille

·        hyväksyä yhdistykseen pyrkivät uudet jäsenet

·        päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

·        ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii

·        hoitaa muut esille tulevat asiat

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,  kaksi yhdessä.

 

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on heinäkuun 1. päivästä kesäkuun viimeiseen päivään.  

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syyskuun loppuun mennessä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänioikeutetulla jäsenellä voi olla korkeintaan kaksi valtakirjaa.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on  kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko:

·        jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai

·        sähköpostilla, tai

·        Hämeenlinnan keilahallilla olevalla yhdistyksen ilmoitustaululla olevalla kutsulla

 

 

11. Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.      kokouksen avaus

2.      valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.      vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8.      valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut neljä (4) jäsentä

9.      valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10.    päätetään tarvittaessa eri jaosten tai toimikuntien perustamisesta

11.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.